Mbrapa

Roli i sistemit pensional në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Sistemi pensional ka një rol të rëndësishëm për një shoqëri të qëndrueshme dhe të sigurt. Detyra e tij kryesore është të mundësojë sigurinë materiale dhe shoqërore të individit.

Sistemi pensional në vendin tonë përbëhet nga tre shtylla. Shtylla e parë përfaqëson sigurimin pensional dhe invalidor bazuar në solidaritetin e gjeneratave, shtylla e dytë përfaqëson sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar nga kapitali dhe shtylla e tretë përfaqëson sigurimin vullnetar pensional të financuar nga kapitali.

Shtylla e dytë dhe e tretë e sistemit të pensioneve funksionojnë në parimin e të ashtuquajturave kontribute të definuara, pra me to përcaktohet paraprakisht niveli i kontributeve që paguhen, ndërsa përfitimi pensional/pensioni përcaktohet në mënyrë shtesë në varësi të shuma e akumuluar.

Shtylla e dytë bazohet në parimin e mbledhjes së mjeteve nëpërmjet pagesës së kontributeve të detyrueshme në pagë. Fondet e paguara grumbullohen në llogari individuale. Shtylla e Dytë ka më shumë se 560,000* anëtarë me mbi 109* miliardë denarë në neto asete që janë nën menaxhim.*

Kur flasim për shtyllën e tretë, bëhet fjalë për sigurimin pensional vullnetar edhe në bazë të parimit të kontributeve të përcaktuara. Por dallimi është se kjo shtyllë bazohet në baza vullnetare. Kjo do të thotë që ju vetë përcaktoni shumën dhe dinamikën e kontributit të paguar. Ajo ka më shumë se 28,000* anëtarë dhe mjete neto prej më shumë se 2.9 miliardë denarë.*

Nëse krahasojmë numrin e anëtarëve në shtyllën e dytë dhe të tretë, mund të vërehet lehtësisht se numri i anëtarëve në sigurimin pensional vullnetar është më i vogël se numri i popullsisë.

Është e rëndësishme të theksohet se kursimi i pensioneve është një proces afatgjatë, ecuria e të cilit ndodh gradualisht, por është evidente një rritje e vazhdueshme e kursimeve.

Qëllimi i sistemit të pensioneve me shumë shtylla është mundësia e sigurimit të fondeve për pleqërinë nga tre burime si dhe diversifikimi (ndarja) e rrezikut, gjë që është veçanërisht e rëndësishme duke pasur parasysh se sigurimi pensional dhe invalidor kryhet në një periudhë të gjatë kohore dhe kështu do të sigurohet një pension i denjë për pensionistët e ardhshëm.

Burimi i të dhënave: www.mapas.mk

Mbikëqyrës i sigurimit pensional me financim kapital është Agjensioni për mbikëqyrjen e finansimit kapital të sigurimit pensional (MAPAS) www.mapas.mk tel. 02/32 24 229