Mbrapa

Kush mund të jetë anëtar i Shtyllës së Tretë Pensionale

Anëtarë të Shtyllës së Tretë mund të jenë të gjithë personat të cilët janë të moshës 15 deri në 70 vjeç dhe nuk e kanë ushtruar të drejtën e pensionit në pajtim me Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor, e as nuk janë shfrytëzues të së njëjtës, përkatësisht personat të cilët nuk i tërheqin mjetet në përputhje me Ligjin për sigurimin e detyrueshëm pensional kapital dhe nuk marrin kompensim pensional në përputhje me Ligjin për sigurimin vullnetar pensional të financuar plotësisht. Punësimi nuk është parakusht për anëtarësim.

Punësimi nuk është parakusht për anëtarësim, kështu që anëtarë mund të jenë persona të papunë, të punësuar në projekte apo misione të huaja, të papunë afatgjatë, persona që nuk kanë të ardhura në asnjë bazë, persona për të cilët do të paguhet një kontribut pensional shtesë – bashkëshortët, anëtarët e familjes dhe të ngjashme.

Anëtari mund të paguajë:

Kontribut vullnetar për veten,

T’i paguajë një kontribut vullnetar një pale të tretë (të ashtuquajturit pagues) në emër dhe për llogari të tij, ose

Të paguhet nga një sigurues ose financues i një skeme pensionesh profesionale.

Personi bëhet anëtar i fondit pensional vullnetar:

Me nënshkrimin e marrëveshjes për anëtarësim në fond pensional vullnetar ndërmjet personit dhe shoqërisë dhe duke hapur llogari individuale vullnetare.

Me nënshkrimin e marrëveshjes për anëtarësim në fond pensional vullnetar ndërmjet personit, paguesit dhe shoqërisë dhe duke hapur llogari individuale vullnetare ose

Duke marrë pjesë në një skemë pensionesh profesionale dhe duke hapur llogari profesionale.

Shoqëria hap llogari individuale ose llogari profesionale vullnetare të anëtarit, menjëherë pas pagesës së parë të kontributit.

Anëtari, paguesi dhe siguruesi kanë të drejtë të përcaktojnë lirisht shumën e kontributit vullnetar të paguar dhe dinamikën e pagesës ndërsa ndryshimi i shumës së pagesës, ose përfundimi i pagesës, nuk cenon të drejtën e anëtarësimit në fondin pensional vullnetar respektivisht nuk do të thotë përfundim të anëtarësimit.

Për Shtyllën e Tretë Pensionale

Shtylla e tretë pensionale, respektivisht sigurimi pensional vullnetar me financim kapital, ofron sigurim pensional shtesë bazuar në kapitalizimin e mjeteve të paguara.

Qëllimi kryesor i Shtyllës së Tretë Pensionale, të pavarur nga sigurimet shtetërore të pensioneve, është të sigurojë të ardhura më të larta pas daljes në pension të të punonësuarve, të ardhura nga pensionet e personave që nuk janë të punësuar ose bëjnë pjesë në kategorinë e të papunëve afatgjatë, personave të punësuar në projekte apo në misionet e huaja personat që nuk kanë të ardhura në asnjë bazë sigurime pensionale shtesë të të tretëve – bashkëshortëve, familjarëve, pra të ardhura nga pensioni i të gjithë personave të moshës 15 deri në 70 vjeç, por nuk kanë ushtruar të drejtën e pensionit në përputhje me ligjin. për sigurimin pensional dhe invalidor, as nuk janë shfrytëzues të të njëjtës, përkatësisht personat që nuk tërheqin mjete në përputhje me Ligjin për sigurimin e detyrueshëm pensional të financuar plotësisht dhe nuk marrin kompensim pensional në përputhje me Ligjin për sigurimin vullnetar pensional me financim të plotë.