Mbrapa

Kush mund të jetë anëtar i fondeve pensionale?

Siguruesit që hyjnë për herë të parë në sigurimin e detyrueshëm të pensionit dhe invaliditetit pas datës 1 janar 2019 dhe në datën e hyrjes janë nën 40 vjeç, u kërkohet të anëtarësohen dhe të paguajnë kontribute në fondin e pensionit të detyrueshëm (shtylla e dytë) sipas zgjedhjes së tyre për sa kohë që ata kanë kapacitet të siguruar në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor.

Fondi për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut i cakton përkohësisht këta të siguruar në fond pensional të detyrueshëm nga dita e hyrjes së tyre në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor.

Agjensioni për mbikëqyrjen e sigurimeve pensionale me financim kapital, MAPAS, obligohet që me shkrim t’i informojë të shpërndarët e përkohshëm se në bazë të ligjit janë të obliguar të anëtarësohen në fondin pensional të detyrueshëm në afat prej tre muajsh nga data e anëtarësimit në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor.

Gjatë këtijj afati, personat e siguruar të caktuar përkohësisht kanë mundësinë të zgjedhin se në cilin fond pensional të detyrueshëm do të anëtarësohen, duke lidhur marrëveshje anëtarësimi me një agjent të shoqërisë së pensioneve që menaxhon me atë fond pensional të detyrueshëm.

Personat e siguruar të caktuar përkohësisht, të cilët nuk do të nënshkruajnë marrëveshje anëtarësimi brenda tre muajve nga data e hyrjes në sigurimin e detyrueshëm pensional dhe invalidor, pas skadimit të atij afati, bëhen anëtarë të përhershëm të fondit të pensionit të detyrueshëm në të cilin janë caktuar përkohësisht.

Personat e siguruar të cilët do të bëhen anëtarë të përhershëm në fondin pensional të detyrueshëm do të marrin njoftim me shkrim nga shoqëria pensionale në të cilën janë anëtarësuar përherë me informacion për të drejtat dhe detyrimet e tyre nga anëtarësia.

Përjashtimet

Të siguruarit, të cilëve përvoja e sigurimit iu kalkulohet me kohëzgjatje të shtuar dhe personat e siguruar nga Kreu VII – Përvetësimi dhe realizimi i të drejtave të kategorive të caktuara të të siguruarve në kushte të veçanta, nuk përfshihenn në shtyllën e dytë pensionale, nëse kohëzgjatja e periudhës së sigurimit që lejon uljen e kufirit të moshës për ushtrimin e së drejtës për pension pleqërie për të paktën një vit.

Siguruesit të cilët gjatë sigurimit do të fitojnë statusin e të siguruarit si bujk individual, personat fizikë që janë të regjistruar si shitës të vetëpunësuar me pakicë në tezga dhe tregje pushojnë të jenë anëtarë të shtyllës së dytë pensionale.

Personat e siguruar që janë në marrëdhënie pune ose të vetëpunësuar me kohë të plotë dhe për të cilët është përcaktuar përjashtimi nga pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore të detyrueshme në përputhje me Ligjin për Punësimin dhe Sigurimin e Papunësisë nuk janë anëtarë të detyrueshëm të shtyllës së dytë pensionale për një periudhë për të cilin është konstatuar lirimi nga pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore të detyrueshme.